فهرست

جامعه استفاده کننده از کتابخانه

افراد واجد شرایط جهت استفاده از سالن مطالعه و منابع کتابخانه:

 

 * اساتید و اعضای هیات علمی دانشکده طب ایرانی

  *دانشجویان و دستیاران طب ایرانی

  * کارکنان دانشکده طب ایرانی بابل