فهرست

آيين نامه وجين منابع در كتابخانه دانشکده طب ایرانی بابل

 كليات

براي آنكه كتابخانه تبديل به انبار مرده از كتاب و ساير منابع اطلاعاتي بلا استفاده نگردد، عمل وجين منابع امري ضروري

به نظر مي رسد.، لذا وجین منابع اطّلاعاتی باعث حیات و رشد مجموعه کتابخانه همانند یک ارگانیسم زنده می شود. در

هنگام وجین، کیفیّت، اعتبار، ظاهر ، و سودمندی هر منبع اطّلاعاتی با دقت بررسی شده تا جای خود را در قفسه بیابد و

باعث اعتبار  و احترام به کتابخانه و جذابیت آن شود . نشان دادن حساسیت نسبت به نیازها و علایق جامعه استفاده

کننده یک عنصر ضروری برای گسترش مجموعه های کتابخانه ها است . وجین را می توان به عنوان یکی از معیار های

ارزیابی کیفیت و کارآیی کتابخانه ها مورد توجّه قرار داد. در واقع وجین خود نوعی انتخاب است،با این تفاوت که بعد از

فراهم آوری مجموعــه اتفاق می افتد و به گونه ای این امر به ارزشیابی مجموعه منتج می شود.در فرآیند سفارش منابع

اطّلاعاتی، عمل انتخاب از میان انتشارات موجود در بازار صورت می گیرد ، ولی در وجین ، عمل انتخاب از بین مجموعه

کتابخانه انجام می شود.

تعریف:

وجين فرايندي است كه از طريق آن منابع مازاد،فرسوده و يا بي استفاده از مجموعه خارج مي گردد.در واقع وجين خود

نوعي انتخاب است  با اين تفاوت كه بعد از تهيه مجموعــه  اتفاق مي افتد . لذا اين امر به ارزشيابي مجموعه منتج

مي شود.

 

اهداف و تعریف وجين منابع كتابخانه اي

    1- ايجاد فضاي مناسب تر براي منابع اطلاعاتي موجود

    2- تسهيل و تسريع در دسترسي به منابع اطلاعاتي مورد نياز

    3- پويا و زنده نگهداشتن مجموعه كتابخانه و روزآمد کردن منابع موجود در کتابخانه ها

    4- بدست آوردن بازخورد نقاط ضعف و قوت در کتابخانه از امر وجین

 

 معيارها و ضوابط وجين منابع

    1- منابع فرسوده ، مستعمل و آلوده اي كه ارزش علمي يا تاريخي ندارند و نگه داري آنها موجب اشغال فضا ، صرف 

        هزينه هاي نگه داري و آلودگي ساير منابع خواهد بود.

        تبصره 1:منابع واجد ارزش علمي يا تاريخي در صورت فرسودگي و آلودگي و در صورت نياز به استفاده از آن نسخه 

        عكسي تهيه خواهد شد.

     2- نسخه هاي تكراري و مازاد برنياز.

     3- منابع درسي كه به مرور زمان اعتبار محتوايي خود را از دست داده و كم ارزش شده اند (مثل كتب قديمي دستنامه

        ها یا تکست ها)،... تبصره 1: نگهداري اين گونه منابع در حد يك نسخه از هر عنوان به منظور مطالعه و تحقيق در

        تاريخچه موضوع مربوط به منبع در کتابخانه ضروري است.

    4- ويرايش هاي بسیار قديمي كتب حوزه علوم پايه و بالینی كه به طور منظم ويرايش جديد آنها منتشر مي گردد و در

        كتابخانه موجود مي باشد. نگهداري يك نسخه در كتابخانه ضروري است. 

  

منابع مستثني از وجين

تبصره 1: منابع نفيس و هنري كه تصاويررنگي و كاغذهاي اعلاء دارند، وجين نخواهند شد.

تبصره 2: منابع هسته هررشته تحصيلي مشمول وجين نمي باشند.

 

اعضاء كميته وجين منابع

     1- رئیس دانشکده

     2- مسئول كتابخانه

     3- یک نفر متخصص موضوعی (مدیر گروه های هر موضوع)

 

مراحل انجام وجين

    1- كتابخانه موظف است براساس معيارهاي ذكر شده ، به شناسايي،انتخاب و جمع آوري منابعي كه بايد وجين شوند

        بپردازد.

     2- مسئول كتابخانه لازم است پس از شناسائي منابع وجيني،اعضاي كميته وجين كتابخانه را جهت بررسي و تصميم

        گيري نهايي در جريان قرار دهد.

    3- لازم است مسئول كتابخانه ليست نهايي منابع وجيني(شامل: عنوان،مولف،سال انتشار و شماره ثبت) را به پیوست 

        صورتجلسه كميته وجين به همراه كتب وجيني را به ریاست دانشکده ارسال نمايد.

      4- كتابخانه موظف است پس از دريافت صورتجلسه منابع وجيني ، نسبت به حذف شماره ثبت منبع از نرم افزار

         كتابخانه اقدام نمايد.

 

دوره وجين

      1- از نظر زماني بهتر است وجين منابع به صورت مستمر و دو سالانه (درسال های زوج یا فرد و فصل تابستان) و

         همزمان با قفسه خواني مجموعه ها انجام شود.

      2- تعداد منابع وجين شده در هر نوبت بايد متناسب با تعداد كل منابع موجود در كتابخانه باشد.