فهرست

برگزاری کارگاه "اصول جستجو و آشنایی با پایگاه های پزشکی مقالات".

کارگاه آموزشی  دو روزه "اصول جستجو و آشنایی با پایگاه های پزشکی مقالات" برای کتابداران ، اطلاع رسانان و همکاران

پژوهشی واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل ، روز چهارشنبه مورخ 1398/9/27 از ساعت 8 تا 14 در محل سایت

کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار شد.

در این کارگاه سرکار خانم دکتر میرابی شیوه موثر جستجوی پیشرفته و مراحل آن توضیح دادند. و سرکار خانم دهقان به

معرفی موتورهای جستجوی پزشکی و تعدادی از پایگاه های اطلاعاتی پزشکی پرداختند.