فهرست

منشور حقوق کاربران

 دسترسی

شما حق دسترسی به خدمات صحیح و بهنگام در چارچوب اخلاق حرفه ای کتابداری و اطلاع رسانی را دارید.

 

 کیفیت

شما حق برخورداری از خدمات با کیفیت را دارید. این خدمات بر اساس آیین نامه کتابخانه و برگرفته از رسالت،

اهداف و وظایف کتابخانه بوده، تا دسترسی کاربران به خدمات با کیفیت را تضمین نماید.

 

 احترام

شما حق برخورد و رفتار محترمانه را دارید و به باورهای فرهنگی کاربران مختلف احترام گذاشته میشود.

 

 دانستن

شما حق دانستن دارید. کاربر می تواند برای استفاده مطلوب از کتابخانه از کتابدار راهنمایی بخواهد و در مقابل

پرسش هایش ناآگاه تلقی نشود.

 

 محیط

از شرایط فیزیکی استاندارد و دارای ارگونومی برای مطالعه مانند اکوستیک، نور، رطوبت، دما، تهویه، میز، صندلی

و سایر تجهیزات و امکانات بهره مند شود.

 

 مشارکت

شما حق مشارکت فعالانه را دارید. هر مراجعه کننده ای حق دارد نظر خود را در زمینه انتخاب، خرید، سفارش و

سایر فرایندهای کتابخانه در طول سال ابراز نماید.

 

 حریم خصوصی

شما حق حفظ حریم خصوصی و محرمانه بودن اطلاعات خود را دارید.اطلاعات کاربر، پرسش ها، تمایلات فرهنگی

و نیازهای اطلاعاتی او نزد کتابدار محرمانه باقی می ماند.

 

 نظرات

شما حق اظهار نظر و یا مطرح ساختن شکایت را دارید.کتابخانه راه ارتباطی برای این امر دارد و در برابر اظهارنظرها

و شکایت ها پاسخگو است.