فهرست

کارگاه راهنمای Clinicalkey

کارگاه راهنمای استفاده از Clinicalkey کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی بابل

تاریخ برگزاری: 1397/12/6

مدرس: آقای حامد حسین زاده

متعاقب برنامه عملیاتی وزارت بهداشت، آموزش و درمان پزشکی،  کارگاه راهنمای Clinicalkey، روز 6 اسفند در محل

کتابخانه مرکزی برگزار گردید.

   images/timlib/clinicalKey-pptx