فهرست

برگزاری کارگاه Clinical Key و ScienceDirect

کارگاه آموزشی Clinical Key و ScienceDirect برای کتابداران و اطلاع رسانان دانشگاه علوم پزشکی بابل و واحدهای

تابعه در تاریخ 25 و 26 دی 1398 در محل سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار شد.

در این کارگاه سرکار خانم منیژه امامی به معرفی و کاربرد پایگاه ScienceDirect  پرداختند، و سرکار خانم زهرا دهقان

پایگاه ClinicalKey  را معرفی نمودند.