فهرست

کارگاه مدیریت وبسایت های کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی بابل

کارگاه مدیریت وبسایتهای کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی بابل

 تاریخ برگزاری: 10/11/1397

مدرس: خانم زهرا دهقان

متعاقب برنامه عملیاتی وزارت بهداشت، آموزش و درمان پزشکی، کارگاه همسانسازی وبسایتهای کتابخانه های تابعه

دانشگاه علوم پزشکی بابل، در محل سایت دانشکده دندانپزشکی برگزار گردید. جهت ارتقا ارزیابی کتابخانه ها، این کارگاه

با حضور مسئول سایت دانشگاه، کتابداران و رابطین IT مراکز برگزار شد.