فهرست

کارگاه Endnote برای کتابداران

کارگاه آشنایی و کار با نرم افزار Endnote، با همکاری کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بابل، در سایت دانشکده

دندانپزشکی برگزار شد. اولین روز این کارگاه دو روزه، در سالن شورای کتابخانه مرکزی و دومین روز در سایت دانشکده

دندانپزشکی توسط خانم زهرا دهقان مدیر کتابخانه مرکزی تدریس شد. مدرس کارگاه، نکات اساسی و نحوه کار با نرم

افزار را برای کتابداران مراکز تحت پوشش دانشگاه بیانکرده و به سوالات حاضرین پاسخ دادند.