فهرست

شرح وظایف بخش سازماندهی منابع

1- کسب آگاهی از ویرایش های جدید ابزارهای سازماندهی مواد و پیشنهاد سفارش آن به بخش فراهم آوری.

2- نظارت بر انجام صحیح فهرستنویسی توصیفی ، تحلیلی و رده بندی منابع

3- نظارت برکاربرد صحیح ابزارهای سازماندهی ( سر عنوان های موضوعی ، رده بندی ها ، فهرستهای مستند ،قواعد فهرستنویسی و…)

4- سرپرستی و هماهنگی فعالیت های مرتبط با سازماندهی ، فهرستنویسی ، رده بندی و پردازش تمام منابع اطلاعاتی.

5- نظارت بر کاربرد صحیح اصطلاح نامه ها و سایر منابع مورد استفاده در نمایه سازی منابع.

6- کسب اطلاع از آخرین تحولات در زمینه فهرستنویسی در ایران و جهان و انتقال آن به همکاران.

7- برنامه ریزی در امور مربوط به رایانه ای کردن اطلاعــــات منابع سازماندهی شده و گسترش شبکه کتابشنــاختی کتابخانه.

8- مشارکت در طراحی و توسعه نرم افزار موجود برای بخش فهرستنویسی و نمایه سازی کتابخانه.

9- سیاستگذاری و برنامه ریزی برای سازماندهی ( فهرستنویسی،نمایه سازی و یا چکیده نویسی) کلیه منابع موجود در سازمان                      مادر(مانند پایان نامه ها ، مقالات مجلات، طرح ها، گزارش ها ،استانداردها و...)

10- همکاری و هماهنگی با بخش سفارشات ، مرجع ، امانت و نشریات ادواری.