فهرست

شرح وظایف بخش اطلاع رسانی

1- سرپرستی و هماهنگی فعالیت های بخش اطلاع رسانی 

2- نظارت بر ثبت و ضبط صحیح اطلاعات ادواری های دریافت شده و بایگانی های آنها 

3- نظارت بر امور بخش اطلاع رسانی

4- نظارت و کنترل بر مراقبت از رایانه های مربوطه و پیگیری معایب سیستمها و نیازهای بخش 

5- نظارت بر استفاده از نشریات بر حسب مقررات کتابخانه 

6- برنامه ریزی و نظارت بر ارائه خدمات مربوط به پایگاه های اطلاعاتی از طریق شبکه داخلی کتابخانه و وب سایت 

7- نظارت به برگزاری کارگاه ها

8- برنامه ریزی و مشارکت در امر مربوط به تهیه اشتراکی و استفاده اشتراکی از پایگاه های اطلاعاتی 

9- نظارت و رسیدگی به نیازهای  بخش اطلاع رسانی 

10- هماهنگی و نظارت بر امتحانات برگزار شده در بخش توسط گروهها