فهرست

شرح وظایف بخش امانت

1-پذیرش عضویت های جدید اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارمندان جهت عضویت در کتابخانه

2-امانت کتب و سایر منابع کتابخانه

3-تحویل گرفتن کتب امانتی و سایر منابع

4-فایل نمودن کتب برگشتی در قفسه ها

5-قفسه خوانی و برطرف نمودن اشکالات موجود در کتب و مشخص نمودن مفقودی ها

6-جدا نمودن کتاب های فرسوده جهت صحافی مجدد

7-تسویه حساب اعضا

8-وجین منابع

9- پیگیری و برگشت امانات و استفاده از مقررات دیرکرد

10-دریافت و تنظیم کتاب های فهرستنویسی شده و رفع مغایرت کتب ارسال شده با اطلاعات شبکه

11-دریافت عناوین پیشنهادی همکاران و دانشجویان جهت خرید

12-راهنمایی مراجعین

13-تهیه گزارش از تعداد مراجعین، تسویه حساب هاو عضویت جدید در صورت نیاز

14-ثبت و تک گذاری کتب بخش در سیستم حفاظتی کتابخانه