فهرست

آیین نامه استفاده از کتابخانه

به منظور استفاده هرچه بيشتر از محيط آرام كتابخانه و حفظ و حراست از اموال آن استفاده كنندگان موظف به رعايت موارد زير می‏ باشند:

 

مورد اول: افراد واجد شرایط جهت استفاده از سالن مطالعه و منابع کتاب

       1-دانشجويان

        2-کارکنان

        3-اساتید

مورد دوم: شرایط امانت کتاب

        1- تعداد کتاب های امانتی به دانشجویان 5 عنوان و به مدت 15 روز است و برای یکبار به مدت 15 روز قابل تمدید                        خواهد بود.

        2- سایر دانشجویان متقاضی می توانند طبق شرایط موجود حداکثر 1 عنوان را به مدت 10 روز با در دست داشتن کارت               ملی یا دانشجویی امانت بگیرند.

        3- دانشجویانی که بیش از 5 عنوان در دست دارند کتاب به صورت امانتی نمی توانند بگیرند و فقط به صورت مطالعه در                سالن کتابخانه می توانند استفاده کنند.

        4- مطابق با مقررات مربوط به جریمه دیر کرد به کتابها تعلق می گیرد.

        5- هر کس تا دو دوره می تواند کتاب امانت داشته باشد بعد از دو دوره کتاب باید به مدت 1 ماه در کتابخانه باشد و بعد                دوباره امانت بگیرد.

        6- برای بازگشت کتابها نیازی به حضور خود شخص نیست ولی برای امانت گرفتن حضور شخص الزامی است.

        7-کتابهای درسی و پر مراجعه در صورتیکه تنها یک نسخه در کتابخانه باشد امانت داده نمی شوند.

 مورد سوم: جریمه دیرکرد

        1- تا دو هفته هیچ کتابی به شخص امانت داده نمی شود.

        2- جریمه دیر کرد نقدی به حساب شخص نوشته شده و در هنگام فارغ التحصیلی تسویه حساب صورت خواهد گرفت.به                ازای هر روز تأخیر کتاب ها ، 1000         

             تومان گرفته می شود و در صورت مفقود شدن کتاب، تا زمانیکه تهیه نشود برگه فارغ التحصیلی امضاء نخواهد شد.

مورد چهارم: جبران خسارت کتابهای آسیب دیده یا گم شده

جبران خسارت کتابهای گم شده یا آسیب دیده بر عهده استفاده کننده خواهد بود و او موظف است ظرف یک ماه نسبت به تهیه منبع گم کرده اقدام کند، در صورت نبود

کتاب مورد نظر، عضو متخلف باید بهای آن را طبق نظر رئیس کتابخانه بپردازد.

تبصره 1: تا زمان جبران خسارت، کتابهای جدید به فرد خاطی امانت داده نمی شود.

تبصره 2: جبران خسارت از طریق ارائه زیراکس یا کپی از اصل کتاب قابل قبول نیست.

مورد پنجم: تسویه حساب

اعضاء هیئت علمی و کارکنان پژوهشگاه، هنگام بازنشستگی یا پایان قرارداد موظف به تسویه حساب با کتابخانه هستند و باید تمامی منابعی را که به امانت برده اند، به کتابخانه برگردانند.

دانشجویان هنگام فارغ التحصیلی برای تسویه حساب، ضمن ارائه یک نسخه از پایان نامه خود به همراه فایل الکترونیکی کامل آن موظف به باز گرداندن کلیه منابع به امانت گرفته هستند.

مورد ششم: رعايت نظم در سالن مطالعه

        1- رعايت سکوت و نظم الزامی می باشد.

        2- مطالعه باید بصورت انفرادی انجام پذیرد.

        3- خوردن، آشاميدن (در حد غیرمعمول) و استعمال دخانيات در سالن مطالعه ممنوع میباشد.

        4- مطالعه در حين قدم زدن در سالن مطالعه ممنوع می‌باشد.

        5- استفاده از تلفن همراه در سالن مطالعه ممنوع می باشد.

        6- رعايت شئونات و حجاب اسلامي الزامی است.