فهرست

کارگاه کاربرد هوش مصنوعی در کتابخانه ها

کارگاه کاربرد هوش مصنوعی در کتابخانه در روز سه شنبه 14 آذر 1402 در سالن عترت دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار گردید.

کارگاه کاربرد هوش مصنوعی در کتابخانه ها با سخنرانی آقای حامد حسین زاده دانشجوی دکترای علوم کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی و با حضور کتابداران واحدها و مراکز آموزشی درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل در روز سه شنبه مورخ 14 آذرماه 1402 در سالن عترت مرکز آموزشی درمانی آیت اله روحانی برگزار گردید.