فهرست

کارگاه کاربرد هوش مصنوعی در کتابخانه

برگزاری کارگاه کاربرد هوش مصنوعی در روز سه شنبه 14 آذر 1402 در کتابخانه بیمارستان روحانی برگزار می گردد.