فهرست

کارگاه "دسترسی به کتب الکترونیک در وب" رامسر(17 آبان 1402)

کارگاه دسترسی به کتب الکترونیک در وب برای کتابداران(17 آبان 1402) دانشکده پرستاری رامسر

کارگاه دسترسی به کتب الکترونیک در وب برای کتابداران(17 آبان 1402) در دانشکده پرستاری رامسر برگزار گردید،این کارگاه با حضور خانم رستمی و کتابداران دانشگاه و واحد های تابعه با ارائه خانم شعبانی نژاد کتابدار این مرکز برگزار شد.