فهرست

برگزاری کارگاه "دسترسی به کتب الکترونیکی در وب " برای کتابداران

کارگاه "دسترسی به کتب الکترونیکی در وب" برای کتابداران در دانشکده پرستاری مامائی رامسر روز چهارشنبه 17 آبان 1402 ساعت 9 صبح برگزار خواهد شد.

کارگاه "دسترسی به کتب الکترونیکی در وب"  برای کتابداران در دانشکده پرستاری مامائی رامسر 

روز چهارشنبه 17 آبان 1402 ساعت 9 صبح برگزار خواهد شد.