فهرست

کارگاه آموزشی "شبکه های اجتماعی علمی "ویژه کتابداران

در جهت توانمند سازی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی بابل کارگاه آموزشی "شبکه های اجتماعی علمی "ویژه کتابداران تاریخ 30 مهرماه 1402در سالن همایش بیمارستان شهید یحیی نژاد برگزار می گردد.