فهرست

کارگاه آموزشی "شبکه های اجتماعی علمی "ویژه کتابداران

در جهت توانمند سازی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی بابل کارگاه آموزشی "شبکه های اجتماعی علمی "ویژه کتابداران تاریخ 30 مهرماه 1402در سالن همایش بیمارستان شهید یحیی نژاد برگزار می گردد.

برگذاری کارگاه آشنایی کتابداران با فناوری های نوظهور در کتابخانه ها 17 مرداد در کتابخانه بیمارستان شهید بهشتی

کارگاه آشنایی کتابداران با فناوری های نوظهور در کتابخانه ها 17 مرداد در کتابخانه بیمارستان شهید بهشتی با حضور کتابداران برگذار خواهد شد.

برگذاری کارگاه مشاوره اطلاعاتی بر پایه کتابداری بالینی 18 تیر ماه در محل کتابخانه بیمارستان کودکان امیرکلا

کارگاه مشاوره اطلاعاتی بر پایه کتابداری بالینی 18 تیر ماه در کتابخانه بیمارستان کودکان با حضور کتابداران دانشگاه و واحدهای تابعه برگذار خواهد شد.